Zoek
Happy Huggs logo
Zoek

Voorwaarden en bepalingen Welkom bij Happy Huggs!

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van Happy Huggs’ Website, te vinden op https://www.happyhuggs.nl/.

Door het bezoeken van deze website gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden accepteert. Ga niet door met het gebruik van Happy Huggs als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden en condities die op deze pagina vermeld staan.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die zich aanmeldt op deze website en zich conformeert aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. “De Onderneming”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons”, verwijst naar onze Onderneming. “Partij”, “Partijen”, of “Ons”, verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de tegenprestatie van betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Cliënt op de meest geschikte manier uit te voeren voor het uitdrukkelijke doel om aan de behoeften van de Cliënt te voldoen met betrekking tot de levering van de door de Vennootschap vermelde diensten, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van het gebruik van cookies. Door Happy Huggs te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met de Happy Huggs Privacy Policy.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek op te halen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken, zodat het makkelijker wordt voor mensen die onze website bezoeken. Sommige van onze affiliate/advertentie partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders aangegeven, zijn Happy Huggs en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Happy Huggs. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt toegang krijgen tot dit van Happy Huggs voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden.

U mag niet:

Herpubliceren materiaal van Happy Huggs
Verkopen, verhuren of in sublicentie geven van materiaal van Happy Huggs
Reproduceren, dupliceren of kopiëren van materiaal van Happy Huggs
Herverdelen inhoud van Happy Huggs
Deze overeenkomst gaat in op de datum van deze overeenkomst.

Delen van deze website bieden de mogelijkheid voor gebruikers om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen op bepaalde delen van de website. Happy Huggs filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt de commentaren niet alvorens deze op de website worden geplaatst. Reacties weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Happy Huggs, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun standpunten en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Happy Huggs is niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en / of geleden als gevolg van het gebruik van en / of plaatsing van en / of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Happy Huggs behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze Algemene Voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

U gerechtigd bent om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;
De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten dat een inbreuk op de privacy vormt
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om te vragen of te bevorderen zaken of gewoonte of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.
U verleent Happy Huggs hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinking naar onze Inhoud
De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze Website:

Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Distributeurs van online telefoongidsen mogen naar onze Website linken op dezelfde manier als zij naar de Websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven linken; en
Geaccrediteerde bedrijven in het hele systeem, behalve non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsgroepen die geen hyperlink naar onze Website mogen maken.
Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere Website-informatie, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

algemeen bekende consumenten en/of zakelijke informatiebronnen;
dot.com gemeenschap sites;
verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen
online directory distributeurs;
internet portals;
accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en
onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.
Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij besluiten dat: (a) de link ons niet in een ongunstige positie brengt ten opzichte van onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve reputatie bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink de afwezigheid van Happy Huggs compenseert; en (d) de link in de context van algemene broninformatie is.

Deze organisaties kunnen linken naar onze homepage, zolang de link: (a) niet op enigerlei wijze misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Indien u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar Happy Huggs. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contact informatie, alsmede de URL van uw site, een lijst van URL’s vanwaar u van plan bent te linken naar onze Website, en een lijst van de URL’s op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze Website plaatsen:

Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
Door het gebruik van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of
Door het gebruik van een andere beschrijving van onze Website waarnaar wordt gelinkt die zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.
Geen gebruik van Happy Huggs logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie-overeenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming, mag u geen frames maken rond onze webpagina’s die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website veranderen.

Aansprakelijkheid voor inhoud
Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website verschijnen. Er mogen geen links op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kunnen worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maken op, of anderszins inbreuk maken op, of pleiten voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Uw Privacy

Lees Privacybeleid

Voorbehoud van rechten
Wij behouden ons het recht voor om te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze Website verwijdert. U stemt in met het onmiddellijk verwijderen van alle links naar onze Website op verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door voortdurend te linken naar onze Website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website
Als u een link op onze Website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar wij zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan, noch beloven wij ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel;
beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die volgens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.
De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.